งานเกษียณอายุราชการ

09 พ.ย. 63

เทศบาลตำบลนกออก จัดงานเกษียณอายุราชการให้กับนายเชาว์  บมสระน้อย  ตำแหน่งลูกจ้างประจำเทศบาลตำบลนกออก