กิจกรรมเปิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองลำพระเพลิงหมู่ที่ 1

15 ก.ย. 59