การแข่งขันกีฬาชุมชนตำบลนกออก 58

08 เม.ย. 58

เทศบาลตำบลนกออก  จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนตำบลนกออก  ประจำปี  ๒๕๕๘ 

ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙  มีนาคม  และ  ๕  เมษายน  ๒๕๕๘ 

ซึ่งมีการแข่งขันกันทั้งสิ้น  ๑๒  ชุมชน  ๔  ประเภทกีฬา