การประชุมสภาเทศบาลตำบลนกออกสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี ๒๕๕๘

11 ก.พ. 58

การประชุมสภาเทศบาลตำบลนกออก  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี  ๒๕๕๘

วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนกออก