การจัดประชุม อปพร.

07 ก.ค. 57

เทศบาลตำบลนกออก  จัดประชุม อปพร.ตำบลนกออก เพื่่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต