การขยายเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บางส่วน)

29 พ.ย. 62