รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๔

28 ต.ค. 64

รายงานสรุปผลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนทุจริตปี 2564 รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี๒๕๖๔รอบ ๑๒ เดือน (e-plan)

รายงานสรุปผลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนทุจริตปี 2564 รอบ ๖ เดือน(จากระบบe-plan)