o33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

01 เม.ย. 65

การเปิดโอกาศให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาล

การแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนกออก  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา