สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัด

จ่าเอกวีระ ชินเกษม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

จ่าเอกวีระ ชินเกษม

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางดวงพร ฟักบุญเลิศ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางดวงพร ฟักบุญเลิศ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวเตือนใจ จรสระน้อย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเตือนใจ จรสระน้อย

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางเรือนแก้ว เนียมวัฒนะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางเรือนแก้ว เนียมวัฒนะ

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสาวไพริน แทนจะโปะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวไพริน แทนจะโปะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวพรชนก กาศพรมราช
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวพรชนก กาศพรมราช

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวสาวิตรี แขกระโทก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวสาวิตรี แขกระโทก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

จ่าเอกวัฒนวุฒ ขาวจันทร์
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

จ่าเอกวัฒนวุฒ ขาวจันทร์

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

จ่าสิบเอกพงษ์เทพ เกิดมงคล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จ่าสิบเอกพงษ์เทพ เกิดมงคล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ

นางสุภาภรณ์ รัตนฉิมพลี
คนงานทั่วไป

นางสุภาภรณ์ รัตนฉิมพลี

คนงานทั่วไป

นายสมชาย งามกิ่ง
ภารโรง

นายสมชาย งามกิ่ง

ภารโรง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายวิทูล ชัชวาลย์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายวิทูล ชัชวาลย์

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวชฎานิศ กิตติโสภาวัต
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวชฎานิศ กิตติโสภาวัต

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวชนัญพร พันธ์สระน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวชนัญพร พันธ์สระน้อย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวิจารณ์ รักษาวงค์
พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายวิจารณ์ รักษาวงค์

พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสมชาย เชื้อศรีจันทร์
คนงานทั่วไป

นายสมชาย เชื้อศรีจันทร์

คนงานทั่วไป

นายสมศักดิ์ ฉัตรสระน้อย
คนงานทั่วไป

นายสมศักดิ์ ฉัตรสระน้อย

คนงานทั่วไป

นายวิเชียร ลาภาสระน้อย
คนงานทั่วไป

นายวิเชียร ลาภาสระน้อย

คนงานทั่วไป

นายมานพ เรไรสระน้อย
คนงานทั่วไป

นายมานพ เรไรสระน้อย

คนงานทั่วไป

นายอำนวย ทวนสระน้อย
พนักงานจ้างทั่วไป

นายอำนวย ทวนสระน้อย

พนักงานจ้างทั่วไป

นายประสาน มิลดอน
จ้างเหมา (พนักงานดับเพลิง)

นายประสาน มิลดอน

จ้างเหมา (พนักงานดับเพลิง)

สุพจน์ อินทะวงษ์
จ้างเหมา (คนสวน)

สุพจน์ อินทะวงษ์

จ้างเหมา (คนสวน)

นายปรีชา แทนจะโปะ
จ้างเหมา (พนักงานดับเพลิง)

นายปรีชา แทนจะโปะ

จ้างเหมา (พนักงานดับเพลิง)

นายเสกสันติ สอนจะโปะ
จ้างเหมา(EMS)

นายเสกสันติ สอนจะโปะ

จ้างเหมา(EMS)

นายเกรียงไกร ฉิ่งสระน้อย
จ้างเหมา(EMS)

นายเกรียงไกร ฉิ่งสระน้อย

จ้างเหมา(EMS)

นายสำพัน พวงลาว
จ้าเหมา(EMS)

นายสำพัน พวงลาว

จ้าเหมา(EMS)