กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายกฤติ ศิริกาญจนพงศ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

นายกฤติ ศิริกาญจนพงศ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางสาววงวาส จันทร์ลุน
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางสาววงวาส จันทร์ลุน

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางทักษพร พิณพันธ์ุ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

นางทักษพร พิณพันธ์ุ

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

นายธวัช ศิลปสิทธิ์
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

นายธวัช ศิลปสิทธิ์

พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

นายสมจิตร สืบครบุรี
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

นายสมจิตร สืบครบุรี

พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

นายมิ้ง พิงสระน้อย
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

นายมิ้ง พิงสระน้อย

พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

นายบรรยงค์ สังสระน้อย
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

นายบรรยงค์ สังสระน้อย

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

นายวัน ล้อมสระน้อย
จ้างเหมา (เตาเผาขยะ)

นายวัน ล้อมสระน้อย

จ้างเหมา (เตาเผาขยะ)

นายวินัย ชัยมงคล
จ้างเหมา (เตาเผาขยะ)

นายวินัย ชัยมงคล

จ้างเหมา (เตาเผาขยะ)

ล้อม มูลครบุรี
จ้างเหมา(เตาเผาขยะ)

ล้อม มูลครบุรี

จ้างเหมา(เตาเผาขยะ)

นายน้อย กฤษณพรมราช
จ้างเหมา (เตาเผาขยะ)

นายน้อย กฤษณพรมราช

จ้างเหมา (เตาเผาขยะ)