กองช่าง

นายพิชัย เขตตภูมิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายพิชัย เขตตภูมิวัฒน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอนุสรณ์ ศรนารายณ์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายอนุสรณ์ ศรนารายณ์

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายภูมิเทวา แก้วดวงใหญ่
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายภูมิเทวา แก้วดวงใหญ่

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายสุพจ ขอนเกษม
คนงานทั่วไป

นายสุพจ ขอนเกษม

คนงานทั่วไป

นายพนม โคตรจังหรีด
คนงานทั่วไป

นายพนม โคตรจังหรีด

คนงานทั่วไป

นายจิรวัฒน์ รัตนมณีนิล
จ้างเหมา

นายจิรวัฒน์ รัตนมณีนิล

จ้างเหมา

นางสาวธนาพร กายสำโรง
จ้างเหมา

นางสาวธนาพร กายสำโรง

จ้างเหมา