กองการศึกษาฯ

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

สุทธิภัทร เผาะสูงเนิน
นักวิชาการศึกษา

สุทธิภัทร เผาะสูงเนิน

นักวิชาการศึกษา

นางสาวนันท์ศศิ เขียนเมืองปัก
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนันท์ศศิ เขียนเมืองปัก

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวแจ่มจันทร์ ระภักดี
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวแจ่มจันทร์ ระภักดี

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุมาลี ฤทธิสมิต
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุมาลี ฤทธิสมิต

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวิตรี แสนสระน้อย
จ้างเหมา

นางสาวิตรี แสนสระน้อย

จ้างเหมา