กองช่าง

นายพิชัย เขตตภูมิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายพิชัย เขตตภูมิวัฒน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอนุสรณ์ ศรนารายณ์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายอนุสรณ์ ศรนารายณ์

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

-ว่าง-
นายช่างโยธา

-ว่าง-

นายช่างโยธา

นายสุพจ ขอนเกษม
คนงานทั่วไป

นายสุพจ ขอนเกษม

คนงานทั่วไป

นางเพชรรัตน์ สอนจะโปะ
คนงานทั่วไป

นางเพชรรัตน์ สอนจะโปะ

คนงานทั่วไป

นายณัฐพล ตราสระน้อย
จ้างเหมา(ซ่อมบำรุงไฟฟ้า)

นายณัฐพล ตราสระน้อย

จ้างเหมา(ซ่อมบำรุงไฟฟ้า)

นายพนม โคตรจังหรีด
จ้างเหมา(ซ่อมบำรุงไฟฟ้า)

นายพนม โคตรจังหรีด

จ้างเหมา(ซ่อมบำรุงไฟฟ้า)