พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

10 ก.ค. 63

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.  2539