โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

01 มิ.ย. 65

เทศบาลตำบลนกออก  จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร  และการนวดลูกประคบ  ให้ความรู้กับผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน และคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลนกออก