โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชน

11 ก.ค. 65

เทศบาลตำบลนกออก  จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลนกออก  เยาวชนในพื้นที่เทศบาลตำบลนกออก ขอขอบคุณคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลปักธงชัย  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระเพลิง ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้พืชสมุนไพร กัญชาและกระท่อมทางการแพทย์  และได้รับการอนุเคราะห์สถานที่จากวัดนกออก ต.นกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา