โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม

03 มิ.ย. 65

อำเภอปักธงชัย นำโดย ร้อยโทอนุชา ตั้งพาณิชย์ นายอำเภอปักธงชัย ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอปักธงชัย กองทัพบก นายปราโมทย์ สิทธิ์ปราโมทย์ นายกเทศมนตรีตำบลนกออก พนักงานเทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข อปพร.และจิตอาสา “ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน โดยจัดกิจกรรม ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ ๕ บ้านสระน้อย ตำบลนกออก พร้อมกันนี้เทศบาลตำบลนกออกได้จัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื่้นที่ตำบลนกออก ประจำปี ๒๕๖๕ โดยร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน จิตอาสา กองกำลังทหารบก จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาในลำคลองลำพระเพลิงเพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลนกออก เทศบาลตำบลนกออก ขอขอบพระคุณทุกๆท่าน และทุกหน่วยงาน ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมและอนุเคราะห์กำลังพลและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมา ณ โอากาสนี้