โครงการป้องกันอัคคีภัยและสาธิตการดับเพลิง

07 มิ.ย. 65
วันที่ 7 มิถุนายน 2565
เทศบาลตำบลนกออก ได้จัดโครงการป้องกันอัคคีภัยและสาธิตการดับเพลิงให้กับชุมชนและสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีเป้าหมายเป็นคณะกรรมการชุมชน และผู้นำหมู่บ้าน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจการการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น พร้อมทั้งแนะนำให้ความรู้และการใช้งานถังดับเพลิงที่ติดตามสถานที่สำคัญในชุมชน และให้คณะกรรมการชุมชนได้ฝึกการใช้ ถังดับเพลิง จำลองสถานการณ์ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้