ประชุมชี้แจงการเข้าร่วมปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนกออก

30 เม.ย. 65

เทศบาลตำบลนกออก  ได้เชิญคณะกรรมการชุมชนเข้าร่วมการประชุมรับฟังคำชี้แจงแผนพัฒนาเทศบาล  และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมการการดำเนินการตามภารกิจ  โดยการเปิดบัญชีของแต่ละชุมชน เพื่อรองรับการโอนงบประมาณในการจัดทำโครงการต่างๆ  ตามแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๕