แผนที่และที่ตั้ง

เทศบาลตำบลนกออก

ตั้งอยู่เลขที่  191  หมู่ที่  8  ตำบลนกออก  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา