o23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

31 มี.ค. 64

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม2564