กองช่าง

กองช่าง

นายพิชัย เขตตภูมิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายพิชัย เขตตภูมิวัฒน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอนุสรณ์ ศรนารายณ์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายอนุสรณ์ ศรนารายณ์

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายภูมิเทวา แก้วดวงใหญ่
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายภูมิเทวา แก้วดวงใหญ่

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

พนักงานจ้าง

นายสุพจน์ ขอนเกษม
คนงานทั่วไป

นายสุพจน์ ขอนเกษม

คนงานทั่วไป

นายพนม โคตรจังหรีด
คนงานทั่วไป

นายพนม โคตรจังหรีด

คนงานทั่วไป

นายจิรวัฒน์ รัตนมณีนิล
จ้างเหมา

นายจิรวัฒน์ รัตนมณีนิล

จ้างเหมา

นางสาวธนาพร กายสำโรง
จ้างเหมา

นางสาวธนาพร กายสำโรง

จ้างเหมา