การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

02 มี.ค. 65

เทศบาลตำบลนกออก  ได้เตรียมความพร้อมในการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาล  โดยนัดหมายให้คณะกรรมการชุมชน  เปิดบัญชีสำหรับรองรับงบประมาณดำเนินงาน  กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลนกออก  พร้อมทั้งชี้แจงแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  และยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ให้กับคณะกรรมการชุมชนทราบ