โรงเรียนผู้สูงอายุ

18 เม.ย. 60

เทศบาลตำบลนกออกร่วมกับ วัดม่วงสระน้อย และโรงเรียนวัดม่วง

จัดโครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนกออก

โดยงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.ตำบลนกออก

เพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลนกออกและพื้นที่ใกล้เคียงมาสมัครเข้าทำกิจกรรม

ทำให้ผู้สูงอายุมีกำลังกาย และกำลังใจที่ดี