โครงการศึกษาดูงานอสม.ประจำปี ๒๕๕๘

17 มิ.ย. 58

เทศบาลตำบลนกออก  จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  อสม.

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ 

ระหว่างวันที่  ๑๐ – ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๘  ณ  จังหวัดระยอง