โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

27 พ.ค. 62

เทศบาลตำบลนกออก  จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  ให้กับคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงานเทศบาล  โดยได้รับได้เกียรติจากท่านวัฒนธรรมอำเภอปักธงชัย  นางภัทรทินันท์  สุราราช  มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้