โครงการฝึกทบทวนอปพร.

07 มิ.ย. 62

เทศบาลตำบลนกออก จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ระหว่างวันที่ ๔- ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๒  ณ โรงแรมโกล์เด้นแลนด์  รีสอร์ท