วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็๋จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

07 ธ.ค. 59

เทศบาลตำบลนกออก  ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน  ผู้นำชุมชน  และประชาชนตำบลนกออก  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่  ๕  ธันวาคม ๒๕๕๙