มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับพนักงานดีเด่น

06 ม.ค. 64

นายปราโมทย์  สิทธิ์ปราโมทย์  นายกเทศมนตรีตำบลนกออก

มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับนางสาวไพริน  แทนสระน้อย  นักเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

พนักงานผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ ขยัน  อดทน  และเป็นที่รักของเพื่อร่วมงาน  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน