มอบเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ

01 ต.ค. 57

เทศบาลตำบลนกออก  ได้มอบเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนเต๊อะเตินไหมงาม จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท เพื่อต่อยอดการดำเนินงานเป็นการช่วยเหลือให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้เสริมจากการขายผลิตภัณฑ์  และยังเป็นการสนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย