มอบบ้านผู้ยากไร้

30 ม.ค. 63

นายอำนวย ปองนาน  นายอำเภอปักธงชัย พร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอปักธงชัย  เทศบาลตำบลนกออก  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมอบบ้านผู้ยากไร้  โดยได้รับเงินประมาณในการก่อสร้างจากกิ่งกาชาดอำเภอปักธงชัย  จำนวน  ๔๐๐๐๐  บาท