ประชุมปรึกษาหารือ การจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน โครงการส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปี 2566

17 ก.พ. 66

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
นายปราโมทย์ สิทธิ์ปราโมทย์ นายกเทศมนตรีตำบลนกออก
คณะผู้บริหารปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา สมาชิกสภา
ผู้ใหญ่บ้าน และประธานชุมชน
ประชุมปรึกษาหารือ การจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน
โครงการส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปี 2566
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนกออก

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :