ประชาสัมพันธ์ผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเสงี่ยม นมเกษม ถึง บ้านนายแสวง บุญสำโรง

06 ม.ค. 66

ประชาสัมพันธ์ผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเสงี่ยม นมเกษม ถึง บ้านนายแสวง บุญสำโรง ชุมชนที่ ๔