ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำชุมชนที่ ๕ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธี e-bidding

22 ก.ค. 62