การประชุมสภาเทศบาลตำบลนกออก สมัยสามัญสมัยที่่๓/๒๕๕๗

04 ก.ย. 57

การประชุมสภาเทศบาลตำบลนกออก สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓/๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนกออก