แผนบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลนกออก

21 เม.ย. 65

คู่มือการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลนกออกประจำปี  ๒๕๖๔

แผนบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลนกออกประจำปี ๒๕๖๔

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลนกออก ๒๕๖๔