มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

21 เม.ย. 64

มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนายหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

หลักเกณฑ์มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ