o42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

01 เม.ย. 65

รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี  ๒๕๖๔

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐุประจำปี ๒๕๖๔

เอกสารแนบรายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)

เอกสารแนบรายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

เอกสารแนบรายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)