o4แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาหน่วยงาน

07 เม.ย. 64

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น

หน้าปก-คำนำ-สารบัญ

ส่วนที่1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ อปท.

ส่วนที่ 3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ฯ

ส่วนที่ 3 แผนผังยุทธศาสตร์

ส่วนที่ 4 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

ส่วนที่ 5 รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส่วนที่ 6การติดตามและประเมินผล

แผนอัตรากำลัง

แผนงานสาธารณสุข