หัวหน้าส่วนราชการ

นายสังคม ทะสุนทร
ปลัดเทศบาลตำบลนกออก ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนกออก
โทรศัพท์ 0819776081

นายสังคม ทะสุนทร

ปลัดเทศบาลตำบลนกออก ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนกออก

โทรศัพท์ 0819776081

นายจำรอง คูณมา
รองปลัดเทศบาลตำบลนกออก
0872586565

นายจำรอง คูณมา

รองปลัดเทศบาลตำบลนกออก

0872586565

นางจรีภรณ์ ศรีรักษา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 0819556540

นางจรีภรณ์ ศรีรักษา

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ 0819556540

นางปภาวี ร่มสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 0817901187

นางปภาวี ร่มสุข

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์ 0817901187

นายพิชัย เขตต์ภูมิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 0857801177

นายพิชัย เขตต์ภูมิวัฒน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์ 0857801177

นายกฤติ ศิริกาญจนพงศ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทรศํพท์ 0944664619

นายกฤติ ศิริกาญจนพงศ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

โทรศํพท์ 0944664619