โครงการอบรมยาเสพติด

08 ก.ค. 65

วันที่  23  มิถุนายน  2565  เทศบาลตำบลนกออก ร่วมกับ โรงเรียนวัดโคกสระน้อย  ได้จัดโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเชิงรุก  ประจำปีงบประมาณ  2565 เนื่องในวันยาเสพติด  ณ  โรงเรียนวัดโคกสระน้อย  โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในพี้นที่ตำบลนกออก  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด