โครงการสร้างวัคซีนเด็กจมน้ำประจำปี ๒๕๖๑

24 ก.ย. 61

เทศบาลจัดอบรมโครงการสร้างวัคซีนเด็กจมน้ำ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙  กันยายน ๒๕๖๐ 

โดยจัดอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนกออก