มอบวุฒิบัติ อปพร.รุ่นที่ 3

27 ธ.ค. 61

เทศบาลตำบลนกออก  มอบวุฒิบัตรให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. รุ่นที่ ๓ 

ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง  เมื่อวันที่  ๒๗-๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑