ประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

25 พ.ค. 65

คณะกรรมการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA) จากศูนย์อนามัยที่ 9 สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และ สสอ.ปักธงชัย มาตรวจประเมินมาตรฐานของ ทต.นกออก ด้านการจัดการขยะติดเชื้อ EHA4002 และ ด้านการจัดการคุณภาพนํ้าบริโภค EHA2002 ผลการประเมินอยู่ในระดับเกียรติบัตรรับรอง ได้คะแนนร้อยละ 98 และ 93 ตามลำดับ